• Car model: Dongfeng Liujing Jingyi
  • Sheet number: B12-3791010
  • Model number: YK08A